Aktivna pena Kenotek Cherry, 20 l

Varnostna opozorila

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) : GHS05
Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno
Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki (CLP) : P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi) Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.
Umiti z veliko mila in vode.
P304+P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem
položaju, ki olajša dihanje.
P301+P330+P331+P310+P321: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Takoj pokličite center za
zastrupitve ali zdravnika. Specifičnega zdravljenja.
P501 - Pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki