Alkalni čisilec za tla Kenotek Floor Cleaner Forte

Varnostna opozorila

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija
nevarnosti 1A
H314
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija
nevarnosti 1
H318
Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje
Dodatne informacije niso na voljo
2.2. Elementi etikete
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati
Piktogrami za nevarnost (CLP) :
GHS05
Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno
Stavki o nevarnosti (CLP) : H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P304+P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju,
ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 - Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
P405 - Hraniti zaklenjeno.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo odlagališče nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z
lokalnim, regionalnim, nacionalnim in/ali mednarodnim predpisom
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki