Alkalno peneče čistilo Kenotek Globo 2000, 20 l

Varnostna opozorila

Nevarno
Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože
H318 - Povzroča hude poškodbe oči
Previdnostni stavki (CLP) : P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P305 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjemTakoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati
pred ponovno uporabo Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki