Amtra čistilo za plastične elemente, 750ml

Varnostna opozorila

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Nevarni učinki na zdravje: Proizvod ni razvrščen kot nevaren.
Vplivi na okolje: Proizvod ni razvrščen kot okolju nevaren.
Fizikalno-kemijski škodljivi učinki: Proizvod je zravrščen kot nevaren.
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008
Aerosol 1 H222, H229
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod pritiskom: Lahko se razpoči ob segrevanju.
V skladu z Direktivo (ES) št. 1999/45/ES:
F+ R12
Zelo lahko vnetljivo.


2.2 Elementi etikete
Piktogram za nevarnost in opozorilna beseda:
Ime snovi za etiketo
Brez.
Stavki o nevarnosti
H222        Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229        Vsebnik pod pritiskom: Lahko se razpoči ob segrevanju.
Previdnostni stavki
P102        Hraniti izven dosega rok.
P210        Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P211        Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251        Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.
P410+P412    Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/ 122 oF.
Nadaljne informacije
vsebuje: neionske površinsko aktivne snovi (<5%), dišave: limonen, linalool, Benzil Salicilat.

2.3 Druge nevarnosti
Ni podatkov ali komponente zmesi izpolnjujejo merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki