AMTRA VEČNAMENSKE ČISTILNE KRPICE

Varnostna opozorila

Piktogrami za nevarnost:

Image removed.

Opozorilna beseda: POZOR

Stavki o nevarnosti: H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali

etiketa proizvoda.

P233

P401

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo

nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to

lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki