APP B 100

Varnostna opozorila

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP):
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H335+H336, Aquatic Chronic 2, H411
2.2 Elementi etikete
Piktogram: Opozorilna beseda: Pozor
Stavki nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P260 Ne vdihavati meglice/ razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči.
P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z
vodo/prho.
P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.
Vsebuje: solvent nafta, lahka aromatska
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki