AutoMagic BC-2, 473 ml

Varnostna opozorila

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC
Mutagenost za zarodne celice, kategorija 1.B
Rakotvornost, kategorija 1.B
Vnetljiva tekočina, kategorija 3
2.1.2 Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EEC oz. 99/45/EC
T – STRUPENO
R10 - Vnetljivo.
R46 - Lahko povzroči dedne genetske okvare.
2.2 Elementi etikete
2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/20087EC (CLP)
Opozorilna beseda: NEVARNO
Piktogrami za nevarnost:

Stavki o nevarnosti:
H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi.
H340 – Lahko povzroči genetske okvare .
H350 – Lahko povzroči raka .
Previdnostni stavki:
P201 – Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P281 – Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
P308 + P313 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
2.2.2. Vsebuje: Alifatski ogljikovodiki, Oktametilciklotetrasiloksan
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki