Čistilec koles Kenotek Ultra / X-tra 4200

Varnostna opozorila

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 H319
Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje
Dodatne informacije niso na voljo
2.2. Elementi etikete
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati
Piktogrami za nevarnost (CLP) :
GHS07
Opozorilna beseda (CLP) : Pozor
Nevarne sestavine : 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; Sodium mercaptoacetate
Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 - Po uporabi temeljito umiti dlani, podlakti in obraz.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362+P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo nevarne ali posebne točke za zbiranje odpadkov, v
skladu s lokalni, regionalni, nacionalni in / ali mednarodni zakonodaji.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki