Odstranjevalec lahke umazanije AutoMagic Body Shine, 3785 ml

Varnostna opozorila

2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC 
Huda poškodba oči/ Draženje oči kategorija 2 
2.1.2 Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EEC oz. 99/45/EC 

2.2 Elementi etikete 
2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/20087EC (CLP) 
Opozorilna beseda: POZOR 
Piktogrami za nevarnost: 
Stavki o nevarnosti: 
H319 – Povzroča hudo draženje oči. 
Previdnostni stavki: 
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P307 + P311 – PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki