Odstranjevalec vonjev AutoMagic Odor Eliminator

Varnostna opozorila

2.1 Uvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
2.1 Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št.
1272/2008
Resna poškodba oči/draženje oči Kategorija 1
Vnetljiva tekočina Kategorija 3
Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES)
št. 67/548/EEC
Fizikalni in kemični
učinki
R10 - Vnetljivo
2.2 Elementi etikete
Piktogram
Opozorilna beseda ali
stavek
Nevarnost
Izjave o nevarnostih H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H318 - Povzroča resne poškodbe oči.
Previdnostne izjave P210 - Hraniti stran od toplote/isker/odprtih plamenov/vročih površin. -
Kajenje ni dovoljeno.
P233 - Embalažo hranite trdno zaprto.
P280 - Uporabljajte zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za
oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo več
minut. Če so prisotne in je to enostavno storiti, odstranite kontaktne leče.
Nadaljujte z izpiranjem.
P403+P235 - Hranite na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.
P240 - Stabilizirajte in privežite embalažo ter opremo za sprejem.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki