RAZREDČILO POLIURETANSKO FIDEA

Varnostna opozorila

 varnostno opozorilo:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi.

Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Uredbe (ES) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje skedo z

varnostnimi podatki v skladu z določili Uredbe (ES) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami.

Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista.

Klasifikacija in oznaka nevarnosti:

Vnetljiva tekočina, kategorije 2 H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Nevarnost pri vdihavanju, kategorije 1 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Draženje oči, kategorije 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

Draženje kože, kategorije 2 H315 Povzroča draženje kože.

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna

izpostavljenost, kategorije 3

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna

izpostavljenost, kategorije 3

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Nevarno za vodno okolje, kroničnosti strupenost, kategorija 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

2.2 Elementi etikete.

Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve.

Stavki o nevarnosti:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P264 Po uporabi temeljito umiti . . .

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi obvezne zaščitne rokavice in zaščita oči / obraza.

P301+P310 V PRIMERU ZAUŽITJA: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.

P304+P340 V PRIMERU VDIHAVANJA: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P501 Odstraniti vsebino / posodo . . .

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki