Šampon-aktivna pena Kenotek Keno 4000

Varnostna opozorila

Nevarno
Nevarne sestavine : Potassium hydroxide; 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, Ncoco
acyl derivs., hydroxides, inner salts
Stavki o nevarnosti (CLP) : H290 - Lahko je jedko za kovine.
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Previdnostni stavki (CLP) : P260 - Ne vdihavati hlapov, razpršila, meglice.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
P304+P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem
položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 - Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. .
P501 - Odstraniti vsebino/posodo nevarne ali posebne točke za zbiranje odpadkov, v
skladu s lokalni, regionalni, nacionalni in / ali mednarodni zakonodaji

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki