Ultra Magic

Varnostna opozorila

2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008
Zelo lahko vnetljiv aerosol, kategorija 1
H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.
EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
2.1.2 Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES                                                          
F+ ZELO LAHKO VNETLJIVO                                        
R12 - Zelo lahko vnetljivo.
R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008 EC (CLP)
Opozorilna beseda: NEVARNO
Piktogrami za nevarnost:
                 
Stavki o nevarnosti:
H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.
EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki:
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P211 – Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P304 + P340 + P312 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P410 + P412 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF.
P251 – Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigate je niti, ko je prazna.
P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo kot nevarni odpadek.
Posoda je pod tlakom. Zaščitite jo pred sončno svetlobo in je ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C. Posoda ne preluknjajte ali sežigate niti, ko je prazna! Ne  napolnite ponovno! Ne pršite na odprti plamen ali žareče snovi. 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki