Večnamensko čistilo AutoMagic Special Cleaner, 3785 ml

Varnostna opozorila

2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC 
Hude poškodbe oči / draženje, kategorija 1 
Jedkost za kožo / draženje kože, kategorija 2 
Vnetljiva tekočina, kategorija 3 
2.1.2 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 
R10 - Vnetljivo. 
2.2 Elementi etikete 
2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/20087EC (CLP) 
Opozorilna beseda: NEVARNO 
Piktogrami za nevarnost: 
Stavki o nevarnosti: 
H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H315 – Povzroča draženje kože. 
H318 – Povzroča hude poškodbe oči. 
Previdnostni stavki: 
P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 
P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
2.2.2. Vsebuje: 2-propanol-1-butoksi eter, Dinatrijev metasilikat, Tetranatrijev etilendiamin tetraacetat

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki