Večnamensko topilo AutoMagic Multi-Purpose Solvent

Varnostna opozorila

2.1 Uvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
2.1 Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št.
1272/2008
Vnetljiva tekočina Kategorija 1
Mutagenost zarodnih celic Kategorija 1B
Rakotvornost Kategorija 1B
Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 2
Nevarno za vodno okolje - Kategorija kronične nevarnosti 2
Akutna strupenost pri vdihavanju prahu/meglice - Kategorija 4
Uvrstitev v skladu z
Uredbo (ES)
št. 67/548/EEC
F - Lahko vnetljivo
Xn - Nevarno
Xi - Draži
T - Strupeno
Podatki o nevarnostih
za zdravje
R46 - lahko povzroča dedne genetske okvare; R38 - Draži kožo; R20/21 -
Nevarno pri vdihavanju in pri stiku s kožo
Fizikalni in kemični
učinki
R11 - Lahko vnetljivo
2.2 Elementi etikete
Piktogram
Opozorilna beseda ali
stavek
Nevarnost
Izjave o nevarnostih H224 - Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 - Povzroča draženje kože.
H332 - Nevarno pri vdihavanju.
H340 - Lahko povzroči genetske okvare.
H350 - Lahko povzroči raka.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostne izjave P201 - Pred uporabo pridobite posebna navodila.
P210 - Hraniti stran od toplote/isker/odprtih plamenov/vročih površin. -
Kajenje ni dovoljeno.
P233 - Embalažo hranite trdno zaprto.
P280 - Uporabljajte zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za
oči/zaščito za obraz.
P281 - Uporabite osebno zaščitno opremo, ko je to potrebno.
P308+P313 - PRI izpostavljenosti ali zaskrbljenosti: Poiščite zdravniški
nasvet/pomoč.
Napisi za opozarjanje na
nevarnost
F - Lahko vnetljivo
Xn - Nevarno
Xi - Draži
T - Strupeno
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki