Zvizzer Clean Top

Varnostna opozorila

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
2.2. Elementi etikete
Piktogrami za nevarnost: 
Opozorilna beseda: POZOR
Stavki o nevarnosti: H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Dodatni stavki o nevarnosti: EUH019 Lahko tvori eksplozivne perokside.
Previdnostni stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali
etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P261 Preprečiti vdihavanje dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene dele telesa. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito
za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo
pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE
/zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo
nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno
zaprti posodi.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali
odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
 

© 2022 Puki d.o.o. | Pogoji poslovanja | Dostava | Piškotki